Privacy verklaring

Tekstbureau De Waard verwerkt alleen persoonsgegevens die u mij zelf geeft als ik die nodig heb voor een opdracht.
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens bij Tekstbureau De Waard is:
–  Tilly de Waard
–  De Dreef 22
–  1741 MH Schagen
–  info@tekstbureaudewaard.nl
–  +31 6 22 92 03 74.

Persoonsgegevens die tekstbureau De Waard verwerkt
Natuurlijk ga ik zorgvuldig met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om die nodig zijn voor bepaalde opdrachten.
Zo verzamelt mijn website en/of dienst geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij  hun ouders of voogd dit goed vinden. Daarbij is het belangrijk te weten dat ik de leeftijd van  een bezoeker niet kan controleren.

Dus raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder hun toestemming gegevens over  hun kinderen verzameld worden. Als u meent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, mail dan naar info@tekstbureaudewaard.nl dan verwijder ik deze gegevens.

Met welk doel tekstbureau De Waard persoonsgegevens verwerkt
Deze persoonsgegevens verwerk ik alleen om teksten te schrijven.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Verder neem ik geen geautomatiseerde, door computerprogramma’s of -systemen genomen besluiten over zaken die – aanzienlijke -gevolgen kunnen hebben voor personen.  

Waarom tekstbureau De Waard persoonsgegevens deelt
Ook deel ik uw persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is om onze overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Daarnaast gebruik ik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien,  corrigeren of verwijderen. Daarover kunt u mij bellen of mailen. 

Bovendien heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u  bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door tekstbureau De Waard en heeft u recht op gegevensoverdracht.

Dat laatste betekent dat u mij kunt vragen persoonsgegevens die ik van  u in een computerbestand heb, naar u of een door u genoemde andere organisatie te sturen.

Bezwaar overdragen gegevens
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdracht of heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Mail uw vraag dan naar info@tekstbureaudewaard.nl.

Veilige kopie ID-bewijs
Om  zeker te zijn dat u zelf inzage vraagt, vraag ik u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met uw vraag mee te sturen.  Om identiteitsfraude te voorkomen kunt uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) in de kopie zwart maken . Op uw vraag om inzage zal ik zo snel mogelijk reageren, in ieder geval binnen vier weken.

Klacht
Verder kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe tekstbureau De Waard persoonsgegevens beveiligt
Bovendien neem ik de bescherming van uw gegevens serieus. Daartoe neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@tekstbureaudewaard.nl.

Benodigde gegevens
De volgende gegevens heb ik nodig om teksten voor u te schrijven of diensten aan u te leveren:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Categorie  persoonsgegevens, bewaartermijn en reden waarom
Ten slotte bewaar ik  uw  persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de  teksten te schrijven waarvoor ik uw gegevens vraag of verzamel.  Zo hanteer ik de volgende bewaartermijnen voor de deze categorieën persoonsgegevens:
Naam en bedrijfsnaam, zolang we samenwerken, om contact op te kunnen nemen.
Adres, zolang we samenwerken, om contact op te kunnen nemen
Informatie waar we over schrijven, om tekst te kunnen schrijven, tot de tekst af is.

Het eindproduct zoals een customer magazine, advertentie of persbericht als portfolio, tenzij de opdrachtgever daar geen toestemming voor geeft.